ေမာင္ေတာတြင္ က်ပ္သိန္း ၁၇ဝ ေက်ာ္တန္ဖုိးရွိ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား သိမ္းဆည္းမိ | DVB