ဒလ တံတားစီမံကိန္းႏွင့္ မလြတ္သည့္ အေဆာက္ဦမ်ား စတင္ၿဖိဳဖ်က္ | DVB