နယ္စပ္ေစာင့္ၾကည့္ေရး အလံုး ၁၀၀ ေျမာက္ ၿဂိဳဟ္တု အိႏၵိယ လႊင့္တင္ (႐ုပ္သံ) | DVB