သတင္းေအဂ်င္စီလုပ္ငန္းေလွ်ာက္ထားသူ ၉၃ ဦးကုိ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ဟု ျပန္ၾကားေရးေျပာ | DVB