သပိတ္က်င္းတြင္ ယမ္းခ်က္ရာမွ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္၊ ၂ ဦး ေသဆုံး | DVB