အုိေဇးလ္ကုိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းႏုိင္မည္ဟု အာစင္၀င္းဂါးေျပာ | DVB