ပဲခူးတုိင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏုတ္ထြက္ေပရန္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မည္ | DVB