က်န္းမာေရးေၾကာင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မန္းေက်ာ္နီေျပာ | DVB