ရခုိင္သုိ႔ မီဒီယာမ်ားအား ပုိမုိသြားလာခြင့္ေပးရန္ ဂ်ပန္ႏုိင္ျခားေရး၀န္ႀကီး ေတာင္းဆုိ | DVB