ေကာင္းမႈလုံေစတီေတာ္ကုိ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ဇနီး သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ | DVB