ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေနရပ္စြန္႔ေျပးသူမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရး စခန္း ၃ ခု တည္ေဆာက္ေန | DVB