အဂတိလိုက္စားမႈ ထိထိေရာက္ေရာက္ တုိက္ဖ်က္ရန္ တ႐ုတ္သမၼတ တုိက္တြန္း | DVB