ဆယ္အိမ္မႉးကို ကန္႔ကြက္သည့္ အိမ္ေထာင္စု ၂၅ စု ၿမိဳ႕နယ္အပိုင္မွ ထုတ္ပယ္ခံရ | DVB