ကိုယ္ဝန္ေဆာင္တစ္ဦးအေနနွင့္ စီစဥ္သင့္သည့္အရာမ်ား - DVB