မသန္စြမ္းသူမ်ား လက္လွမ္းမီ ပညာသင္ယူခြင့္ျမႇင့္တင္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ | DVB