အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားမွ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားဝယ္ယူသံုးစြဲရန္ေဆြးေႏြးေန | DVB