ဇီးကုန္ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးေရြးပြဲ ျပည္သူမ်ား ဆႏၵထုက္ေဖာ္ | DVB