နယူးေယာက္ ရထားဘူတာ႐ုံကို ေဖာက္ခြဲရန္ ႀကိဳးစားသူအား စြဲခ်က္တင္ - DVB