ဖိလစ္ပိုင္သမၼတေဟာင္း အာ႐ိုယိုႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတြ႔ဆံု (ဓာတ္ပံု) | DVB