အႏၲရာယ္ရွိ စားေသာက္ကုန္ေရာင္းခ်သူမ်ားအား အဆင့္ ၃ ဆင့္ျဖင့္ အေရးယူမည္ | DVB