ယီမင္တြင္ ဆုံဆုိ႔နာျဖစ္ပြားသူ ၅၀၀ ေက်ာ္ရွိ၊ ၅၀ ခန္႔ ေသဆုံး | DVB