ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ညီလာခံက်င္းပ (ဓာတ္ပံု) | DVB