ႏိုင္ငံျခားသား အၿမဲေနထိုင္ခြင့္ ေလၽွာက္ထားသူ ၃၃၈ ဦးကို ခြင့္ျပဳ | DVB