႐ုိက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးအား စစ္ေဆးေမးျမန္းသည့္ တရားသူႀကီးႏွင့္ ေမးျမန္းခ်က္ | DVB