မေကြးတုိင္းအစိုးရ ဝန္ႀကီး ၂ ဦးရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ | DVB