အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ထပ္မံတုိက္ခိုက္ႏုိင္ဟု ရခိုင္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာ | DVB