ဟြန္ဒူးရပ္စ္ႏုိင္ငံပုိင္ဆုိင္သည့္ ကၽြန္းမ်ားအနီး ျပင္းအား ၇ ဒသမ ၆ ရွိ ငလ်င္လႈပ္ | DVB