ေမာင္ျဖစ္သူ ေသဆံုးမႈကို အစ္မက မသကၤာသျဖင့္ အမႈဖြင့္ရာမွ လူသတ္မႈေပၚေပါက္ | DVB