ကြမ္းစိုက္ေတာင္သူမ်ား ယခုႏွစ္ ရာသီအစတြင္ ကြမ္းရြက္ေဈးေကာင္းရရွိ | DVB