ဝမ္းေလၽွာၿပီး သရဲပူးကာ ႐ုတ္တရက္ ေသဆုံးသြားသည္ဟု ဆိုကာ လူသတ္ အေလာင္းေဖ်ာက္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကိုဖမ္းဆီး | DVB