အေရးေပၚသေႏၶတားေဆးကို ေသာက္ပါမ်ားရင္ ေဘးကင္းပါ့မလား | DVB