စြန္႔ပစ္သစ္မ်ားမွ လူသံုးကုန္ပစၥည္း ထုတ္သည့္ ပရိေဘာဂျပပြဲ ကယားတြင္ က်င္းပ | DVB