ကြၽဲ၊ ႏြား အရွင္မ်ား ျပည္ပ တင္ပုိ႔ခြင့္ျပဳခဲ့တာ ၃ လၾကာသည့္တိုင္ ခက္ခဲေနဆဲ | DVB