ကေလးေမြးၿပီးရင္ ဘယ္သားဆက္ျခားနည္းကို အသံုးျပဳမလဲ - DVB