ကေလးေမြးၿပီးရင္ ဘယ္သားဆက္ျခားနည္းကို အသံုးျပဳမလဲ | DVB