ျပည္နယ္တိုင္း ၁၀ ခုတြင္ အခ်ိန္အခါမဟုတ္မိုးရြာႏိုင္ေသးဟု မိုးဇလခန္႔မွန္း | DVB