စင္ကာပူတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ေနျပည္ေတာ္ ေရာက္ရွိ (ဓာတ္ပံု) | DVB