လယ္ၾကားေရေပးေျမာင္း ပ်က္စီးေန၍ ေရအခက္အခဲျဖစ္မည္ကုိ ေတာင္သူမ်ား စုိးရိမ္ | DVB