ၿမိတ္ Sea View ကြန္ဒိုစီမံကိန္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ခ်က္ လူထုေတြ႔ဆံုရွင္းလင္း | DVB