ေရစႀကိဳတြင္ သြားဘက္ဆုိင္ရာ ေဆးတကၠသုိလ္က လူနာ ၃၀၀ ေက်ာ္ကုိ အခမဲ့ ကုသေပး | DVB