မူးယစ္ေဆးျဖတ္ကုသျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္း ဗန္းေမာက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ | DVB