ျဖဴးတြင္ ပဲစိုက္ခင္မ်ား ပိုးက်၍ ေတာင္သူမ်ားအခက္ႀကံဳ | DVB