ပတၱယားတြင္ အ၀တ္မပါ အမ်ိဳးသမီးတဦး ကြန္ဒုိတုိက္ေပၚမွ ျပဳတ္က်ေသဆုံး | DVB