သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ နာယကတာ၀န္မွ အနားယူရန္ တင္ျပထားဟု ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးေျပာ | DVB