ျဖဴးတြင္ စက္မႈလယ္ယာေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ဆည္ေရေသာက္စနစ္ေၾကာင့္ အခက္ႀကံဳ | DVB