ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ကို ကာကြယ္ေပးေနသည့္ အိုဇုန္းလႊာ ပ်က္စီးမႈ ေလွ်ာ့က် | DVB