ပ႐ုိေဘာလံုးသမား ၃ ဦးႏွင့္ ကေလးငယ္ ၁၀၀ ယွဥ္ၿပိဳင္ပြဲ ဘယ္အသင္းႏုိင္လဲ (႐ုပ္သံ) | DVB