အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ အလုပ္ရွင္ ကတိပ်က္ကြက္မႈကို မေက်နပ္၍ အလုပ္သမားမ်ား တိုင္ၾကား | DVB