ဝတၱရားေႏွာင့္ယွက္မႈျဖင့္ အမ်ိဳးသား ၁ ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး ၃ ဦးကို မိတီၳလာစည္ပင္ အမႈဖြင့္ | DVB