ႏွစ္သစ္မွာ တိုက္ပြဲအသစ္ေတြနဲ႔ စခန္းသြားၾကမလား

ႏွစ္သစ္သို႔ ေရာက္လာေသာ္လည္း ၂၀၁၇ မ်က္ႏွာစာမွ အၿပီးမသတ္ေသးေသာ ကိစၥရပ္ အေတာ္မ်ားမ်ားထဲတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တို႔ ျဖစ္ပြားေနသည့္ တိုက္ပြဲမ်ားကလည္း ထင္ထင္ရွားရွားကုိ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္ကို ေတြ႔ေနရသည္။ ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္ေန႔က ထုတ္ခဲ့ေသာ 7DAY NEWS ဂ်ာနယ္၏ ထိတ္ထိတ္လန္႔လန္႔ ၂၀၁၇ ဆိုေသာ ေခါင္းစီးေအာက္တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ေရးသားထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ၂၀၁၇ အထင္ကရ ေျပာစကားမ်ား၊ ၂၀၁၇ ၏ သတင္းလူသားမ်ား၊ ရခိုင္အေရး လႊမ္းမိုးခဲ့ေသာ ၂၀၁၇ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး၊ ကေမာက္ကမ ျဖစ္ရပ္မ်ား၊ နာမက်န္းျဖစ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး၊ ၂၀၁၇ ကို ပံုေဖာ္ခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္ႀကီး ၁၀ ခု၊ ၂၀၁၇ တြင္ လူၾကည့္အမ်ားဆံုး သတင္း ၇ ပုဒ္ အစရွိသျဖင့္ အစဥ္လိုက္ ေဖာ္ျပထားသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ က်ေနာ္တို႔ ျဖတ္သန္းခဲ့ရေသာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနသည္ လူ႔ေလာက၏ ႀကံဳေတြ႔ေနက် ျဖတ္သန္းမႈထဲက အျဖစ္အပ်က္မ်ားစြာႏွင့္ စုေပါင္းထားသည္သာ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထူးျခားသည္မွာ ၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီလတြင္ ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ တႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ ညိႇႏွုိင္းမႈအစည္းအေဝး (JICM) တြင္ ဆုံးျဖတ္ထားေသာ္လည္း UPDJC တြင္ ဆုံးျဖတ္ထားျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည္။ စည္းလံုးညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားမဟာမိတ္ (UNA) က ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းအမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံရးေဆြးေႏြးပြဲအႀကိဳ လူထုေတြ႔ဆံုပြဲမ်ားကို တပ္မေတာ္က တားဆီးေနေၾကာင္း ၾကားသိရသျဖင့္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရေၾကာင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ရွမ္းျပည္သူလူထု၏ အမွန္တကယ္ ခံစားခ်က္မ်ားႏွင့္ လိုလားခ်က္မ်ားကို သိရွိရန္အတြက္ လူထုေတြ႔ဆံုပြဲကို တပ္မေတာ္က တားဆီးေနမႈမ်ားကို ရပ္တန္႔ေပးရန္ ထုတ္ျပန္ထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ တႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA ကို ေရးထိုးထားသည့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS/SSA)၊ ရွမ္းႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ရွမ္းအရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႔ငါးဖြဲ႔သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ျပင္ပရွိ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ေနထိုင္ရာ ေဒသမ်ားတြင္ ရွမ္းလူမ်ိဳးအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ျပည္သူလူထု၏ သေဘာထားမ်ား ရယူေသာ လူထုေတြ႔ဆံုပြဲမ်ားကို အဖြဲ႔ငါးဖြဲ႔ခြဲ၍ လိုက္လံျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ သို႔ရာတြင္ တကယ္တမ္း လူထုႏွင့္ေတြ႔ဆံုရန္ အေနအထားတြင္ တပ္မေတာ္မွ လိုက္လံတားဆီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္ဟု အသံထြက္လာေတာ့သည္။ စည္းလံုးညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားမဟာမိတ္ (UNA) တြင္  ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (SNLD)၊ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ (ANP)၊ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ (MNP)၊ ဇိုမီး ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ZCD)၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီကြန္ဂရက္ (KNCD)၊ ကယန္းအမ်ိဳးသားပါတီ (KNP)၊ ရွမ္းျပည္ကိုးကန္႔ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (SSKDP)၊ ကရင္အမ်ိဳးသားပါတီ (KNP)၊ ရခိုင္မ်ိဳးခ်စ္ပါတီ (APP)၊ ၿမိဳအမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (MNDP)၊ ဓႏုတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဒီမိုကေရစီပါတီ (DNDP)၊ ခူမီး(ခမီး)အမ်ိဳးသားပါတီ (KNP)၊ ခ်င္းဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (CLD)၊ ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီ (CPP) ႏွင့္ ရွမ္းနီ(တိုင္းလိုင္)ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းရွမ္းမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ (SNSP) တို႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ ယင္းသို႔ တိုင္းရင္းသားပါတီ ၁၆ ခုက တိုက္တြန္းခ်က္သည္ ယင္းပါတီမ်ား ကိုယ္စားျပဳေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အသံဟုလည္း ေယဘုယ် ယူဆႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ ေဒသအလိုက္ ေဆြးေႏြးေသာ ေဒသခံအသံမ်ား ေပၚထြက္လာမွသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေရွ႕ဆက္ရာမွာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားစရာမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ သို႔ရာတြင္ တပ္မေတာ္မွ မိုင္းပန္ၿမိဳ႕၊ မံုးေထာ္/မံုးထၿမိဳ႕၊ နမ့္ပန္ခြန္ၿမိဳ႕တို႔တြင္သာ က်င္းပရန္ ေထာက္ခံခဲ့ၿပီး RCSS/SSA ဘက္မွ ရွမ္းျပည္နယ္၏ အဓိကၿမိဳ႕ႀကီးျဖစ္သည့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ (သို႔မဟုတ္) ပင္လံုၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခြင့္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သျဖင့္ အျငင္းပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းအေျခအေနကုိ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၾကားဝင္ ေဆြးေႏြးၿပီး လင္းေခးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပရန္ သေဘာတူညီခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္သည့္ ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္ ပင္လံုၿမိဳ႕ အႀကဳိလူထုေတြ႔ဆံုပြဲမွာပင္ တပ္မေတာ္က လာေရာက္တားဆီးခဲဲ့ၿပီး အစည္းအေဝး က်င္းပခြင့္မျပဳႏိုင္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းစစ္ေဒသမွ လာေရာက္ေျပာၾကားခဲ့သည္ကို ေထာက္ခ်င့္လိုက္လၽွင္ အစိုးရသည္လည္းပဲ တပ္မေတာ္၏ သေဘာထားကို မလြန္ဆန္ႏိုင္သလို ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ တကယ္တမ္း ျဖစ္သင့္သည္မွာ အစိုးရက ခြင့္ျပဳခ်က္ျပဳထားသည့္ ကိစၥရပ္တခုကို တပ္မေတာ္က တားဆီး၍ ပ်က္ရသည္ဆိုလၽွင္ အစိုးရတြင္လည္း တာဝန္ရွိသည္သာ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရး ဒိုင္ယာေလာ့ခ္မ်ားမွသာလၽွင္ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ား၏ အရွိန္ကို ေလၽွာ့ခ်ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ပိတ္ပင္တားဆီးမႈ ျပဳေနေသာ ပံုစံမ်ားသည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ဆြဲဆန္႔ေနသလို ျဖစ္ေနသည္။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ကေတာ့ ၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ တိုင္းျပည္အား ႏႈတ္ခြန္းဆက္သေသာ စကားထဲတြင္- “လာမည့္ ဇန္နဝါရီ ၄ ရက္ေန႔ဆိုရင္ က်ေနာ္တုိ႔ႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရတာ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ရရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ျဖတ္သန္းလာခဲ့တဲ့ သမိုင္းတေလၽွာက္ ျပန္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ပထမအခ်က္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရး၊ ဒုတိယအခ်က္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ တတိယအခ်က္အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ စည္းလံုးညီညႊတ္ေရး သံုးခ်က္ဟာ က်ေနာ္တို႔ ျပည္သူျပည္သားအားလံုး စုစည္းညီညြတ္စြာနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့လုပ္ငန္း ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။ လူတိုင္းဟာ သူတို႔ရဲ႕ လူမႈစီးပြားဘဝ တိုးတက္ဖို႔အတြက္ လိုလားခ်က္ ရွိၾကပါတယ္။ ဒါကို က်ေနာ္တုိ႔ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ဒီလုပ္ငန္းေတြအားလံုး ေအာင္ျမင္ေအာင္ ကူညီေဆာင္ရြက္သြားမယ္ဆိုတာ က်ေနာ္ အျပည့္အဝ ဆႏၵျပဳေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္” ဟု ထည့္သြင္း ေျပာၾကားထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ ေျပာစကားထဲတြင္ ပါဝင္သည့္ စုစည္းညီညြတ္စြာနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္တယ္ဆိုေသာ စကားမွာ အထက္ပါျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္၊ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ စသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အဓိကမ႑ိဳင္ႀကီး သံုးရပ္မွာ ဟန္ခ်က္ညီစြာ ေပါင္းစည္းေနသည္ကို မေတြ႔ရေသးေပ။ ရခိုင္ျပည္ ပလက္ဝဘက္တြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ တိုက္ပြဲမွာလည္း ရက္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ ၾကာသည့္တိုင္ စစ္မၿငိမ္းႏုိင္ေသး။ ကခ်င္ဘက္တြင္လည္း KIA ႏွင့္ TNLA အဖြဲ႔တို႔ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည္။ တပ္မေတာ္ကာကြယေ္ရးဦးစီးခ်ဳပ္က ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ နံနက္ ၆ နာရီခြဲခန္႔တြင္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေကာင္းကတ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ဟိုနားေက်းရြာအနီးရွိ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္း လံုၿခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ စခန္းကို KIA ႏွင့္ TNLA အဖြဲ႔တို႔ ပူးေပါင္းအင္အားအခ်ိဳ႕က လက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္း၊ နံနက္ ၇ နာရီ ၄၀ မိနစ္ခန္႔တြင္ ပန္ယုတ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ လြယ္ခ်က္ေက်းရြာအနီးရွိ လံုၿခံဳေရးစခန္းကို KIA ႏွင့္ TNLA အင္အား ၅၀ ခန္႔က ေနရာသံုးေနရာမွ လက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ရွမ္းေျမာက္ေဒသ တိုက္ပြဲသတင္းမ်ားမွာလည္း ျမန္မာတပ္မေတာ္သည္ ရွမ္းေျမာက္ေဒသ၏ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားႏွင့္ ရခိုင္ ပလက္ဝေဒသမ်ား၌ ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေနခဲ့သည္မွာ ရက္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ ႏွစ္လနီးပါးၾကာခဲ့ၿပီဟု ဒီဇင္ဘာ ၂၄ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႔မ်ား ျဖစ္ေသာ KIA-TNLA-MNDAA-AA တို႔သည္ ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ ထိုးစစ္ကို (တႀကိမ္) စုစည္းခုခံရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ ယင္းသို႔ အျပန္အလွန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားၾကားတြင္ပင္ တိုက္ပြဲမ်ားက ခရစၥမတ္ အႀကိဳေန႔ရက္မ်ားတြင္ ျပင္းထန္ေနခဲ့သည္။ ဒီဇင္ဘာ ၂၃ ရက္တြင္လည္း အမည္မသိ အဖြဲ႔တဖဲြ႔မွ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းကို လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ရာ ယင္းဇုန္အနီးရွိ ေနအိမ္တြင္ ေဆာ့ကစားေနေသာ အသက္ ၃ ႏွစ္အရြယ္ ရန္ယိုပိ ဆိုေသာ ကေလးငယ္ကို ထိမွန္ၿပီး ညာဘက္ေျခတဖက္ ျပတ္သြားခဲ့သည္။ ရန္ယိုပိ၏ အစ္ကိုဝမ္းကြဲ စိုု္င္းရင္ဆန္း အသက္ (၁၂ ႏွစ္) သည္လည္း ေနရာတြင္ပင္ ပြဲခ်င္းၿပီး ေသဆံုးခဲ့သည္။ သူတို႔၏ အဘိုးျဖစ္သူသည္လည္း ဒဏ္ရာအျပင္းအထန္ ရရွိခဲ့သည္။ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနကေတာ့ ဒီဇင္ဘာ ၂၄ ရက္တြင္ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္သည့္ ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႔ကို စိစစ္ေနဆဲဟု ထုတ္ျပန္သည္။ ရွမ္းေျမာက္အဖြဲ႔ကေတာ့ အဆိုပါပစ္ခတ္မႈကို ၎တို႔က်ဴးလြန္မႈမရွိဟု ျငင္းဆိုထားၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ၂၀၁၆ ႏိုဝင္ဘာတုန္းကေတာ့ မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းရွိ လံုၿခံဳေရးစခန္းမ်ားကို ရွမ္းေျမာက္အဖြဲ႔ျဖစ္ေသာ KIA-TNLA-MNDAA-AA တို႔က ပူးေပါင္းကာ မဟာမိတ္ညီေနာင္မ်ား စစ္ဆင္ေရး အမည္တပ္ကာ ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ဖူးသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ တိုက္ရျခင္းသည္လည္း ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ စစ္ေရးဖိအားကို တုံ႔ျပန္ျခင္းဟု ယင္းအခ်ိန္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ဖူးသည္။ အဘက္ဘက္မွ အေျခအေနမ်ားကို ၾကည့္လိုက္လၽွင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္လည္း အခက္အခဲ အဟန္႔အတားမ်ားျဖင့္ ရွိေနဆဲ။ ကခ်င္၊ တအာင္း၊ ရခိုင္ စသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔၏ စစ္ပြဲမ်ားကလည္း ျပင္းထန္ေနဆဲ။ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သည္လည္း ဇန္နဝါရီ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းကို ေရာက္သည့္တိုင္ တိုက္ပြဲသစ္မ်ားႏွင့္ စခန္းသြားေနဆဲသာ ျမင္မိသည္။ ေက်ာ္လင္း(ေရာင္စံု)

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up