ၾကက္ေခ်းမွ ေက်ာက္မီးေသြးကဲ့သို႔ စြမ္းအင္ရႏုိင္မည့္နည္းလမ္း အစၥေရးသုေတသီမ်ား ေတြ႔ရွိ | DVB